Thursday, 28 July 2016

Ashtanga.Hridaya.of.Vagbhata

charaka

Chikitsa Paddhati

Atharva Veda

Yashaswi Aushadhe - N. H. Deshpande

Yajurveda

Brahma Puran

Gurukula arsha

Samved

Arkaprakasha